ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີ ການສ່ືສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ


     ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກລັດຖະ ດຳລັດເລກທີ 199/ປປທ ລົງວັນທີ 28/11/2016 ປະກາດໃຊ້ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຊຶ່ງ ລະບຸວ່າ: - ອີງຕາມ ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ້ 1; (ສະບັບປັບປຸງປີ 2015); - ອີງຕາມ ມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 020/ສພຊ ລົງວັນທີ 7 ພະຈິກ 2016 ກ່ຽວກັບ ການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລ ຊີການ ສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ; - ອີງຕາມ ໜັງສືສະເໜີ ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 041/ຄປຈ ລົງວັນທີ 28 ພະຈິກ 2016. ປະທານປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດ: ມາດຕາ1: ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການ ສື່ສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ມາດຕາ 2: ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ມື້ ລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.