ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈຳປີ 2019 ປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາ

27.11.2019 9:50     

   ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2019 ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ເພີ່ມທະວີການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອເລັ່ງລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ແລະ ການສ້າງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX ໄດ້ປຶກສາຫາລື 4 ບັນຫາຫຼັກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະ ຈຳປີ 2019 ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 26 ພະຈິກ 2019 ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໂດຍໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີທ່ານ ຄຳຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ເຈົ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ມີພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ລັດຖະ ບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ 18 ຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ. ເພື່ອສຸມໃສ່ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ຊຶ່ງຈະໄດ້ຖືກປະເມີນເປັນຄັ້ງທີສອງ ໃນປີ 2021, ຖ້າຫາກວ່າຜ່ານການປະເມີນ ກໍຈະສາມາດປະກາດຫຼຸດພົ້ນອອກໄດ້ໃນປີ 2024. ປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນໄຂ ຕາມມາດຖານທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຄື: ລວມຍອດລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ແລະ ດັດສະນີຊັບສິນມະນຸດ (HAI), ສໍາລັບດັດສະນີຄວາມບອບບາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ຍັງບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມມາດຖານ. ໜຶ່ງໃນສາເຫດແມ່ນ ລັດຖະບານ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫັນງົບປະມານປົກກະຕິໄປສູ່ການແກ້ໄຂໄພພິບັດ ແລະ ເລັ່ງປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ຖືກທໍາລາຍ ໃຫ້ກັບມານໍາໃຊ້ໄດ້ປົກກະຕິໂດຍໄວ. ທ່ານ ຄຳຂັນ ຈັນທະວີສຸກ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ສຸມໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ 9 ເດືອນ ປະຈຳປີ 2019 ແລະ ການກະກຽມແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ IX (2021-2025). ທ່ານ ນາງ ຊາຣ່າ ຊິກເກັນເນສ ຜູ້ປະສານງານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ການເພີ່ມທະວີການເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທີ່ດີ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຫຼາຍດ້ານເຊັ່ນ: ການຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສຸມໃສ່ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC). ໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະຈຳປີ 2019 ຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບຟັງ ການນໍາສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຜົນສຳເລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ປະຈຳປີ 2019, ແຜນບຸລິມະສິດ ສຳລັບປີ 2020 ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX. ນອກຈາກນີ້,ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນ ຂອງການປຶກສາຫາລືກຸ່ມສົນທະນາຕ່າງໆ ຂອງວັນທີ 25 ພະຈິກ 2019 ໃນ 4 ຂົງເຂດທີ່ບັນດາຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຕ່າງໆໄດ້ນໍາສະເໜີຕົ້ນຕໍຄື: ໃນຂົງເຂດຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ ສະຖານະພາບການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ກອງປະຊຸມໄດ້ນໍາສະເໜີຂົງເຂດທີ່ທາງພາກລັດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນ ຕົ້ນແມ່ນ ການວາງແຜນທີ່ເປັນແຜນງານໄລຍະຍາວທີ່ສອດຄ່ອງແຜນງົບປະມານ ປັບປຸງກົນໄກການຮ່ວມມືທີ່ມີທຸກພາກສ່ວນມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ສູ້ຊົນລະດົມທຶນ ແລະ ນໍາໃຊ້ທຶນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ. ຂົງເຂດການຈັດຕັ້ງ ຜັນຂະຫຍາຍເປົ້າໝາຍການພັດ ທະນາ ແບບຍືນຍົງ ຕ້ອງມີການພົວພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ເຊື່ອມສານກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການເປັນຄູ່ຮ່ວມຂອງການພັດທະນາ ແລະ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນແມ່ນສຳຄັນ ໃນການຈັດຕັ້ງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs), ເຄື່ອງມື ແລະ 8 ຫຼັກການຂອງ VDCAP ວ່າດ້ວຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມເພື່ອການພັດທະນາ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການ. ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີເອົາວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ ທຳມະຊາດ ເປັນວຽກງານບຸລິມະສິດ ເພື່ອເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີຄັ້ງທີ IX. ຂົງເຂດການເຊື່ອມສານວຽກງານການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX, ລວມທັງ ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການ ເຕີບໂຕສີຂຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ກອງປະຊຸມໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວທີ່ຕິດພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ຊຶ່ງຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມທະວີຂອດການປະສານງານໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ກົມກຽວ ພ້ອມທັງສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະລະບົບນິເວດຕ່າງໆ. (ຂ່າວ-ພາບ: ບຸນຕອມ)