ບົດຮຽນຂອງບ້ານຫຼັກ 32 ໃນການສ້າງບ້ານໃຫຍ່ ໃຫ້ກາຍເປັນສີສັນຕົວເມືອງນ້ອຍ ໃນຊົນນະບົດ

...

07.11.2019 10:33     

  ບ້ານຫຼັກ 32 ເປັນບ້ານໜຶ່ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກຸ່ມບ້ານຫົວນໍ້າງາຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ 32 ກິໂລແມັດ.ລວມມີ 466 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 591 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 2.859 ຄົນ, ຍິງ 1.405 ຄົນ, ປະກອບມີ 6 ຊົນເຜົ່າ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນການປູກ-ການລ້ຽງ ແລະ ການບໍລິການຄ້າຂາຍ. ທ່ານ ສົມຈັນ ມູນກາສິງ ເລຂາຄະນະພັກຮາກຖານ ນາຍບ້ານໆຫຼັກ 32 ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກເມືອງໄຊຄັ້ງທີ 13 ຜ່ານມາ ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບ້ານຫຼັກ 32 ເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະນາເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມຕື່ນຕົວທາງດ້ານການເມືອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຈຳນວນໜຶ່ງກໍບໍ່ທັນສູງ, ລະບົບການເມືອງຈຳນວນໜຶ່ງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ, ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍອາໄສແຕ່ທຳມະຊາດ, ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າກໍບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ອັດຕາການບໍ່ຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນຍັງກວມຈຳນວນຫຼາຍ. ພາຍຫຼັງທີ່ມີມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງຄະນະພັກຂັ້ນເທິງ, ທາງຄະນະໜ່ວຍພັກ-ອົງການປົກຄອງບ້ານໄດ້ມີການຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຮັດໃຫ້ບ້ານຫຼັກ 32 ກາຍເປັນສີສັນຕົວເມືອງນ້ອຍໃນຊົນນະບົດ ຕາມທິດ 3 ສ້າງ ໃນນັ້ນການບໍລິຫານບ້ານແມ່ນປະຕິບັດຕາມທິດສາມສ້າງ, ເຮັດວຽກແບບລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ ຊີ້ນໍາ-ນຳພາ ລົງເລິກແຕ່ລະໜ້າວຽກຢ່າງລະອຽດ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ 5 ໜ່ວຍງານ 13 ໜ້າວຽກຫຼັກ, ປັດຈຸບັນໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງສັບຊ້ອນພະນັກງານຊ່ວຍວຽກຂັ້ນບ້ານຄືນໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງ ແລະ ສໍາເລັດການສ້າງກົດລະບຽບຄຸ້ມຄອງບ້ານ ແລະ ພ້ອມກັນເຫັນດີເປັນເອກະພາບນຳໃຊ້, ການຈັດສັນອາຊີບໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານ ແມ່ນອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະຄອບຄົວ ໂດຍຖືເອົາການປູກ-ການລ້ຽງເປັນກິດຈະກຳຫຼັກເຊັ່ນ: ການປູກຝັງ ເລັ່ງໃສ່ຍົກສະມັດຖະພາບເຂົ້ານາປີຈາກ 2,8 ໂຕນ/ເຮັກຕາ ມາເປັນ 3,2 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ສົ່ງເສີມ ການປູກໝາກແໜ່ງ ມີ 79 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 93,6 ເຮັກຕາ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ 8-15 ລ້ານກີບ/ປີ, ສົ່ງເສີມການປູກຢາງພາລາມີ 46 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 146 ເຮັກຕາ, ປັດຈຸບັນປາດແລ້ວ 100 ກ່ວາເຮັກຕາ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 15-35 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ, ສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ໃຫຍ່ໄວ 42 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 44,6 ເຮັກຕາ, ປູກໄມ້ໄປແລ້ວ 60 ພັນກ່ວາຕົ້ນ, ສົ່ງເສີມ ການບູລະນະ ແລະ ເກັບກູ້ດອກແຂມ, ມີ 133 ຄອບຄົວ ມີເນື້ອທີ່ 200 ກ່ວາເຮັກຕາ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 10-15 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ, ສົ່ງເສີມການປູກຊາ ທໍາມະຊາດມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 29 ເຮັກຕາ, ມີ 36 ຄອບຄົວ ເດັ່ນກ່ວາໝູ່ມີ1ຄອບຄົວ, ມີເນື້ອທີ່ສວນຊາ 3,3 ເຮັກຕາ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍໃບຊາໄດ້ 50-60 ລ້ານກີບ/ປີ, ສົ່ງເສີມການປູກມອນ-ລ້ຽງມ້ອນເນື້ອທີ່ປູກ 16 ເຮັກຕາມີ 15 ຄອບຄົວ.ປັດຈຸບັນກໍາລັງທົດລອງ ປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ ມີ 9 ຄອບຄົວ, ເນື້ອທີ່ 13 ເຮັກຕາ, ປູກແລ້ວ ຈໍານວນ 3.200 ຕົ້ນ. ການລ້ຽງສັດເດັ່ນກ່ວາໝູ່ແມ່ນການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ (ງົວ-ຄວາຍ) ປັດຈຸບັນມີ 6 ກຸ່ມ, ມີ 126 ຄອບຄົວ, ມີສັດໃຫຍ່ທັງໝົດ 756 ກ່ວາໂຕ, ໃນນັ້ນ ຄອບຄົວທີ່ມີສັດໃຫຍ່ 80-100 ໂຕມີ 1 ຄອບຄົວ, 30-40 ໂຕມີ 12 ຄອບຄົວ,10-25 ໂຕມີ 49 ຄອບຄົວ ແລະ 10 ໂຕລົງມາມີ 64 ຄອບຄົວ, ສາມາດສ້າງເປັນຄອບຄົວຕົວແບບໄດ້ 1 ຄອບຄົວ ມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍສັດໃຫຍ່ ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ ໄດ້ 10-30 ລ້ານກີບ/ຄອບຄົວ/ປີ ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງແບ້, ລ້ຽງໝູ, ສັດປີກ ແລະ ລ້ຽງປາແມ່ນອີງຕາມທ່າແຮງຂອງຄອບຄົວໃຜລາວ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ນອກຈາກການພັດທະນາດ້ານອື່ນໆແລ້ວ ບ້ານສາມສ້າງຫຼັກ 32 ຍັງໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທຶນພັດທະນາຄອບຄົວຂຶ້ນມາ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງປະຊາຊົນເອງ ປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 115 ຄົນ, ມີເງິນກອງທຶນທັງໝົດ 330 ລ້ານກີບ, ໄດ້ປ່ອຍກູ້ໃຫ້ສະມາຊິກກູ້ຢືມແລ້ວ, ໄດ້ປຸກລະດົມພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທົ່ວບ້ານ ໃຫ້ເສຍພັນທະເຂົ້າລັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານທີ່ດິນ, ຊັບສິນ ແລະ ອາກອນໃນແຕ່ລະປີ, ສຳລັບໃນປີ 2019 ນີ້ ຕາມແຜນຂອງເມືອງທີ່ມອບໃຫ້ບ້ານສາມສ້າງຖອກງົບປະມານເປັນຈຳນວນ 107 ກີບ,ໃນ 9 ເດືອນຜ່ານມາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕົວຈິງ 93 ລ້ານກວ່າກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນປີປະຕິບັດໄດ້ 87% ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ໄດ້ສຸມໃສ່ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງ ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ແຂວງໄດ້ລົງສົມທົບກັບຄະນະພັກອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານພ້ອມກັນກໍານົດແຜນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 5 ປີແຕ່ 2016-2020, ມີທັງໝົດ 16 ໂຄງການ, ມາຮອດປີ 2018 ປະຕິບັດສໍາເລັດ 10 ໂຄງການ, ໃນນັ້ນ 3 ໂຄງການແມ່ນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2019 ນີ້ເຊັ່ນ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຂີ້ເຫຍື້ອ, ສ້າງສະຖານີຄິວລົດໂດຍສານ ແລະ ໂຄງການຈັດສັນ-ຕັດຜັງບ້ານ, ສ່ວນຍັງ 3 ໂຄງການແມ່ນຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດໃນປີ 2020 ມີໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາຂະໜາດນ້ອຍ, ຍົກລະດັບ ແລະ ປູຢາງທາງຊອຍພາຍໃນບ້ານ, ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບດ້ານການບໍລິການຕະຫຼາດໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ. ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບມີ ປກສ ກຸ່ມບ້ານ, ກອງຫຼອນກຸ່ມບ້ານ ແລະ ກອງພັນນ້ອຍ 414 ປະກອບຢູ່ນໍາເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆ. ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ສຳເລັດ 9 ຄະດີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄະດີປະເພດຂີ້ລັກງັດແງະ, ຄ້າ-ຂາຍເຖື່ອນ ແລະ ມົ້ວສຸມສິ່ງເສບຕິດ, ສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມດ້ານຍຸດທະວິທີການປ້ອງກັນຕົວໃຫ້ປ້ອງກັນ-ກອງຫຼອນບ້ານ, ດ້ານວຽກງານວັດທະນະທຳ- ສັງຄົມໄດ້ສົມທົບກັບເຈົ້າກົກເຈົ້າເຫຼົ່າຂອງແຕ່ລະເຜົ່າໃຫ້ພ້ອມກັນສົ່ງເສີມດ້ານວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມ ຂອງຕົນເອງໄວ້, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ສົ່ງລູກຫຼານຂອງຕົນເອງ ທີ່ຮອດເກນອາຍຸເຂົ້າຮຽນໄດ້ 95%, ສົ່ງນັກຮຽນທີ່ຈົບ ມ 7 ໄປຮຽນຕໍ່ສາຍວິຊາຊີບຢູ່ພາຍໃນ, ໂຮງໝໍນ້ອຍໄດ້ວາງແຜນ ແລະ ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນຢ່າງປົກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ, ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ພໍ່-ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຫັນມາເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກອງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍຢ່າງທົ່ວເຖິງ ພ້ອມທັງວາງແຜນກະກຽມປະກາດເປັນບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້. ຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາບ້ານສາມສ້າງຫຼັກ 32 ໄດ້ ຮັບເປັນບ້ານນາມມະຍົດຢູ່ 10 ນາມມະຍົດເຊັ່ນ: ບ້ານ ວັດທະນະທໍາ, ບ້ານປອດຄະດີ, ບ້ານປອດຢາເສບຕິດ, ບ້ານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດີ, ບ້ານສາທາລະນະສຸກແບບຢ່າງ, ບ້ານ 3 ສະອາດ, ບ້ານຊາວໜຸ່ມ 4 ບຸກ, ບ້ານແມ່ຍິງ 3 ດີ, ບ້ານພັດທະນາດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ແລະ ບ້ານພັດທະນາຮອບດ້ານ. ຜົນການລົງປະເມີນຕາມດໍາລັດ 348/ລບ, ຖ້າທຽບໃສ່ 8 ມາດຖານ ບ້ານພົ້ນທຸກແມ່ນໄດ້ 100%.