ການຕິດຕາມໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກຈະໄດ້ນຳສະເໜີສູ່ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ


...

     ໃນເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານມາ ນີ້ ຕົວແທນຈາກຫ້ອງການລັດ ຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮ່ວມກັນທົບທວນ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງຂອງກະຊວງອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ຊຶ່ງຖ້າໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະກຳນົດ ກົດລະບຽບຕ່າງໆໃນການຄຸ້ມຄອງການປະກອບການ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບກົດໝາຍໃນຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງໄມ້ສຳລັບໄມ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າ ແລະ ອອກໂຮງງານແປຮູບ, ລວມເຖິງການເຄື່ອນຍ້າຍລະ ຫວ່າງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ພາກສ່ວນແປຮູບ. ທ່ານ ມະໂນຮັກ ຣາຊະຈັກ ຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ, ກະຊວງອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ລະບົບການຄຸ້ມ ຄອງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງໄມ້ ຫຼື ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າລະບົບ COC, ແມ່ນລະບົບການບັນທຶກຂໍ້ມູນ ໄມ້ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກຂອງຜູ້ ປະກອບການຈາກໄມ້ສະ ໜາມ 2 ຈົນເຖິງຈຸດຈຳໜ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າໃນຕະຫຼາດພາຍ ໃນ ຫຼື ຈຸດສົ່ງອອກໄປຈຳໜ່າຍ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ". ລະບົບ COC ດັ່ງກ່າວຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ ເຖິງແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງໄມ້ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄມ້ດັ່ງກ່າວໂດຍຜ່ານຜູ້ປະກອບການທີ່ຈຳ ໜ່າຍ, ຂົນສົ່ງ ແລະ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະ ພັນໄມ້ທັງໝົດແມ່ນຖືກຕ້ອງ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ພາຍໃຕ້ກອບຄຳສັ່ງນາ ຍົກ ເລກທີ 15 ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງກົດໝາຍປ່າໄມ້ ແລະ ສະກັດກັ້ນທຸກກິດຈະກຳ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ແຜນງານການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການ ຄ້າໄມ້ ເພື່ອການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ສັນຍາການຄ້າແບບສະໝັກໃຈ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (FLEGT VPA) ໄດ້ພັດທະນາລະບົບເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອຸດສາຫະ ກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ຈະປະຕິບັດລະ ບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ. ຮ່າງ "ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການ ຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມໄມ້ ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກໃນຂະແໜງ ປຸງແຕ່ງໄມ້ ແລະ ການຄ້າ" ດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳ ຄັນໃນລະບົບຄ້ຳປະກັນໄມ້ທີ່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (TLAS) ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ເດືອນກຸມພາ 2016 ກ່ອນການອອກຄຳສັ່ງນາຍົກ ເລກທີ 15 ໂດຍການສະໜັບ ສະໜູນຈາກໂຄງການສະໜັບ ສະໜູນແຜນງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (ProFLEGT) ພາຍໃຕ້ການ ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາຂອງເຢຍລະມັນ, ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂດຍ GIZ (Deutsche Gesellsechaft fuer lnter nationale Zusammenar beit). ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຈະ ລວມເອົາຂະບວນການຕ່າງໆ ໃນການຕິດຕາມບໍລິມາດໄມ້ ສົ້ນເຂົ້າ-ສົ້ນອອກ ໂດຍຜ່ານຂໍ້ມູນບັນທຶກຂອງຜູ້ປະກອບ ການ, ພ້ອມທັງແນວທາງທີ່ ຈະແຈ້ງໃຫ້ແກ່ບັນດາຕົວແທນ ຕິດຕາມ ເພື່ອກວດກາຜູ້ປະ ກອບການຕ່າງໆ ແລະ ທົບ ທວນຄວາມຖືກຕ້ອງໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຂອງ ບັນດາຜູ້ປະກອບການເຫຼົ່າ ນັ້ນ. ຜູ້ປະກອບການທີ່ບໍ່ປະຕິ ບັດຕາມລະບົບບັງຄັບ COC ຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ຖືກປັບໃໝ, ຖືກຍຶດໄມ້ ຫຼື ຖືກລົງໂທດທາງອາຍາ. ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ເພື່ອທົບທວນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ນີ້ເປັນໜຶ່ງໃນກອງປະຊຸມທີ່ຈະ ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກ່ອນຈະ ນຳສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບໃຫ້ແກ່ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເພື່ອຮັບຮອງ. ພາຍຫຼັງຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງ ການ, ການຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກ ລົງດັ່ງກ່າວຈະຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງອຸດ ສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.