ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ


24.09.2019 8:44     

   ສັງຄົມ ກໍຄືປະຊາຊົນຍັງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຍັງເຂົ້າໃຈວ່າ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານກາງ ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນທົ່ວໄປ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດມາດໍາເນີນທຸລະກໍາດ້ານການເງິນຕ່າງໆໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຝາກເງິນ, ການກູ້ຢືມ ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ນໍາສະເໜີ ແລະ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝາຍ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານກາງ ວ່າມີຄືແນວໃດ? ທັງນີ້ກໍເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ປະຊາຊົນ, ບັນດານັກຮຽນຮູ້ ແລະ ນັກສຶກສາ ທີ່ກໍາລັງສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບວຽກງານໃນຂະແໜງການທະນາຄານ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ.
ຄືບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບຮູ້ນໍາກັນແລ້ວວ່າ: ວຽກງານການທະ ນາຄານແມ່ນເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໃນການພັດທະນາ ດ້ານເສດຖະກິດຂອງຊາດ ໂດຍມີການກໍານົດການຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາ. ສະນັ້ນ, ໃນທຸກໆປະເທດແມ່ນມີທະນາຄານກາງ ຊຶ່ງມີພາລະບົດບາດ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການກໍານົດນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ. ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຫຼື ທະນາຄານກາງ ແມ່ນອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກລັດຖະບານ ແລະ ມີຖານະເປັນນິຕິບຸກຄົນ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານເງິນຕາ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງຕົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າສ້າງນະໂຍບາຍ, ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ, ປັບປຸງເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການທະນາຄານ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຖາບັນການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເຄື່ອງມືລະບົບກົນໄກຊໍາລະໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
ທັງໝົດທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ແມ່ນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າ ທີ່ອັນຕົ້ນຕໍ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍຄືທະນາຄານກາງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ຊຶ່ງພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍເປັນການສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈ, ທັງເປັນການດຶງດູດແກ່ນັກລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການເຂົ້າມາລົງທຶນໃນວຽກງານຂະແໜງການທະນາຄານ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນກໍເປັນການສ້າງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈແກ່ປະຊາຊົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການດໍາເນີນທຸລະກໍາດ້ານການເງິນ ກັບສະຖາບັນການເງິນອີກດ້ວຍ. ສະຫຼຸບແລ້ວ ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດ້ານເງິນຕາ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ, ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ເພື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຊາດຂະຫຍາຍຕົວ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ນໍາສະເໜີຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສາມາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈແກ່ສັງຄົມຕໍ່ກັບຄວາມໝາຍ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອາດເປັນຂໍ້ມູນໜຶ່ງສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ກໍາລັງສຶກສາຄົ້ນ ຄວ້າໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ.
(ໂດຍ: ເພື່ອນນັກຮຽນຮູ້)