ກອງປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງ ປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ


...

17.10.2019 10:23     

   ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະ ຍາສາດການສຶກສາ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມກວດຜ່ານ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມື ຄູສຳລັບຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 2 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 16-18 ຕຸລາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ພຸດ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ນາງ ເຈນ ແຊັນເລີ ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົສຕຣາລີ ຊຶ່ງມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມແມ່ນທົບທວນ ແລະ ພິຈາລະນາການຮັບຮອງປຶ້ມແບບຮຽນແລະຄູ່ມືຄູສຳລັບ ຊັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຊຶ່ງຈະແຈກຢາຍໃຫ້ທຸກໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທົ່ວປະເທດສຳລັບສົກຮຽນ 2020 - 2021 ນີ້. ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໄດ້ອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຮຽນຂອງນັກຮຽນໃນຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນແຕ່ລະວິຊາໄປຕາມແຕ່ລະຊັ້ນຮຽນ. ສື່ການຮຽນການສອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຍັງອອກແບບມາເພື່ອສົ່ງເສີມການຮຽນທີ່ເນັ້ນການປະຕິບັດຕົວຈິງທີ່ນັກຮຽນຕ້ອງຄົ້ນຄິດ, ຝຶກຝົນ ແລະ ນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ໃໝ່ຈາກການຮຽນເຂົ້າໃນຊີ ວິດຕົວຈິງ. ສື່ການຮຽນຊັ້ນ ປ.2 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ແມ່ນສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສື່ການຮຽນຊັ້ນ ປ.1 ຊຶ່ງຂຽນ ແລະ ຂະຫຍາຍເນື້ອໃນ ແລະ ຫົວຂໍ້ທີ່ມີໃນສື່ການຮຽນຂອງ ຊັ້ນ ປ.1. ນັກຮຽນຊັ້ນ ປ.2 ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ເຊັ່ນວ່າ: ວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາຄຸນສົມບັດ. ປຶ້ມແບບຮຽນສະບັບປັບປຸງໃໝ່ມີສີສັນ ແລະ ຮູບພາບປະຈັກຕາ ເພື່ອຄວາມເຂົ້າ ໃຈ, ເພີ່ມຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈື່ຈຳຂອງນັກຮຽນ. ພ້ອມນັ້ນ, ຄູສອນຊັ້ນ ປ.2 ທຸກຄົນກໍຈະໄດ້ຮັບຊຸດປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ເຊັ່ນວ່າວິຊາພາສາລາວ, ວິຊາວິທະຍາສາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ, ວິຊາຄຸນສົມບັດ, ວິຊາຫັດຖະກຳ ແລະ ສິລະປະກຳ, ວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະ ດົນຕີ. ປຶ້ມຄູ່ມືຄູສະບັບປັບປຸງໃໝ່ຈະມີລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່າ ແລະ ວິທີການນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການຈັດກິດຈະກຳສຳລັບນັກຮຽນ. ໃນຄູ່ມືຍັງປະກອບມີຍຸດທະສາດແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ສະໜັບ ສະໜູນຄູໃນການສອນນັກຮຽນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາລາວເປັນພາສາທຳອິດ ແລະ ຄຳແນະນຳວິທີ ການ ນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນສຳ ລັບຫ້ອງຮຽນຮ່ວມດ້ວຍ.
ທ່ານ ນາງ ເຈນ ແຊັນເລີ ກ່າວວ່າ: ພວກເຮົາທຸກຄົນມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ມີສື່ການຮຽນການສອນໃໝ່ອີກຂັ້ນໜຶ່ງກຳລັງຈະສຳເລັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໂດຍນັກຮຽນ ຊັ້ນ ປ.2 ທົ່ວປະເທດ.ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມໃໝ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຂອງສະຕະວັດທີ 21 ແລະ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ.
(ຂ່າວ ຕຸໄລເພັດ)