ໜັງສືພິມ ເອເລັກໂຕຣນິກ 29-11-17
( ທ່ານສາມາດຄລິກທີຮູບໜັງສືພິມ ເພື່ອດາວໂຫຼດໄດ້ເລີຍ )

...