ໜັງສືພິມ ເອເລັກໂຕຣນິກ 29-11-18
( ທ່ານສາມາດຄລິກທີຮູບໜັງສືພິມ ເພື່ອດາວໂຫຼດໄດ້ເລີຍ )

...