ໜັງສືພິມ ເອເລັກໂຕຣນິກ 10-01-19
( ທ່ານສາມາດຄລິກທີຮູບໜັງສືພິມ ເພື່ອດາວໂຫຼດໄດ້ເລີຍ )

...