ເຊັນສັນຍາປັບປຸງການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ


...

    

ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງ ປະເທດລາວມະຫາຊົນ (ທຄຕລ) ແລະ ບໍລິສັດເອີນແອນຢັງລາວ ຈຳກັດ ໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມໃນ ສັນຍາ ເພື່ອດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ “ໂຄງການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ປຶກສາ ເພື່ອປັບປຸງຂັ້ນຕອນ ການອະນຸມັດສິນເຊື່ອໄປສູ່ຄວາມ ທັນສະໄໝ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບ Los (Loan Origination System) ແລະ ສ້າງລະບົບຈັດອັນ ດັບສິນເຊື່ອ (Credit Rating System)” ພາຍໃຕ້ການເປັນ ທີ່ປຶກສາຂອງບໍລິສັດເອີນແອນ ຢັງລາວຈຳກັດ. ພິທີເຊັນສັນຍາຄັ້ງນີ້ ໄດ້ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 11 ກັນຍາຜ່ານ ມານີ້ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ທຄຕລ ຊຶ່ງຮ່ວມລົງນາມໂດຍທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ອຳນວຍການ ໃຫຍ່ ທຄຕລ ແລະ ທ່ານ ນາງ ເຢືອງຫງວຽນ ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິ ສັດເອີນແອນຢັງລາວ ຈຳກັດ ໂດຍຊ້ອງໜ້າ ທ່ານ ນາງ ວັດ ທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜູ້ວ່າ ການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ມີແຂກຖືກເຊີນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງ ຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ. ສັນຍາໂຄງການປັບປຸງ ຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ໃຫ້ທັນສະໄໝ ໂດຍນຳໃຊ້ລະ ບົບ LOS (Loan Origina tion System) ແລະ ສ້າງລະ ບົບຈັດອັນດັບສິນເຊື່ອ (Cre dit Rating System) ແມ່ນ ຈະດຳເນີນເປັນເວລາ 18 ເດືອນ ພາຍຫຼັງເຊັນສັນຍາ. ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ກວມເອົາຫຼາຍ ໜ້າວຽກທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດ ຮ່ວມກັນຄື: ດຳເນີນການປະ ເມີນຄວາມພ້ອມ, ທົບທວນຄືນ ສະຖານະປັດຈຸບັນຂອງ ທຄຕລ, ລະບຸຊ່ອງວ່າງທີ່ຈະຕ້ອງປັບ ປຸງ ເພື່ອນຳໃຊ້ລະບົບ LOS ແລະ Credit Rating, ແນະນຳ ເພື່ອຍົກລະດັບຂັ້ນຕອນການ ປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ການປະຕິບັດຂອງບັນດາທະ ນາຄານຊັ້ນນຳໃນທົ່ວໂລກ ໂດຍບໍລິສັດເອີນແອນຢັງລາວ ຈຳກັດຈະແນະນຳບັນດາຜູ້ສະ ໜອງລະບົບໂປຣແກຣມ LOS ໃຫ້ ທຄຕລ ຄັດເລືອກ ແລະ ແນະນຳສ້າງລະບົບ Credit Rating ເພື່ອໃຫ້ລະບົບມີຄວາມ ຄົບຖ້ວນສົມບູນທີ່ສຸດ. ທ່ານ ພູຂົງ ຈັນທະຈັກ ຜູ້ ອຳນວຍການໃຫຍ່ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະ ຫາຊົນ ໄດ້ກ່າວໃນພິທີເຊັນສັນ ຍາວ່າ: ການທີ່ ທຄຕລ ມີການ ປັບປຸງຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ ສິນເຊື່ອໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ໂດຍນຳໃຊ້ລະບົບ LOS (Loan Origination System) ເຂົ້າ ມາຊ່ວຍ ແລະ ສ້າງລະບົບຈັດ ອັນດັບສິນເຊື່ອ (Credit Rating System) ແມ່ນຈະນຳເອົາ ຈຸດດີຫຼາຍຢ່າງມາສູ່ທະນາຄານ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອຍົກລະດັບ ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງວຽກ ງານສິນເຊື່ອຊຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນ ຫົວໃຈຫຼັກໃນການດຳເນີນທຸລະ ກິດທະນາຄານຈະດຳເນີນໄປ ບົນພື້ນຖານການຄຳນຶງເຖິງຜົນ ປະໂຫຍດຫຼັກໃນວຽກງານສິນ ເຊື່ອຂອງທະນາຄານ 3 ຢ່າງ ຄື: 1. ໄວກວ່າ: ສາມາດອະ ນຸມັດສິນເຊື່ອໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເພາະໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບການອະ ນຸມັດສິນເຊື່ອທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າ ມາຊ່ວຍໃນຂັ້ນຕອນການອະນຸ ມັດສິນເຊື່ອ, ຫຼຸຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນ ການເຮັດວຽກໃຫ້ສັ້ນລົງ. 2. ຖືກກວ່າ: ຫຼຸຸດຜ່ອນຕົນ ທຶນຂອງທະນາຄານໃນການນຳ ໃຊ້ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເອກະ ສານຫຼາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ ດ້ວຍການໝູນໃຊ້ລະບົບເຂົ້າ ມາຊ່ວຍໃນຂັ້ນຕອນການອະນຸ ມັດສິນເຊື່ອຫຼາຍຂຶ້ນ. 3. ດີກວ່າ: ສາມາດອະນຸ ມັດສິນເຊື່ອໄດ້ຢ່າງມີຄຸນນະ ພາບ, ຫຼຸຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດ ໃນຂັ້ນຕອນການພິຈາລະນາ ອະນຸມັດສິນເຊື່ອ, ສາມາດຄຸ້ມ ຄອງບັນດາຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ໃນວຽກງານສິນເຊື່ອໄດ້ຢ່າງມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ໃກ້ຄຽງ ກັບມາດຕະຖານສາກົນ.