ປະທານປະເທດ ອອກລັດຖະດຳລັດ ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ


21.09.2018 9:35     

   - ອີງຕາມ ລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2015) ໝວດທີ VI ມາດຕາ 67 ຂໍ້ 1; ອີງຕາມມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 093/ສພຊ, ລົງວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2018 ກ່ຽວກັບການຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ; ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະບັບເລກທີ 013/ຄປຈ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018.
ປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ອອກລັດຖະດຳລັດ ເລກທີ 211/ປປທ, ລົງວັນທີ 9 ສິງຫາ 2018 ກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ. ເນື້ອໃນຂອງລັດຖະດຳລັດມີດັ່ງນີ້:
ມາດຕາ 1: ປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດ.
ມາດຕາ 2: ລັດຖະດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັນເປັນຕົ້ນໄປ.