ປີຜ່ານມາ ເສດຖະກິດອຸດົມໄຊ ສືບຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີ່ເໝາະສົມ


...

08.02.2019 9:47     

   ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈຳປີ 2018 ຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຫຼາຍດ້ານທີ່ພົ້ນເດັ່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໃນປີຜ່ານມາເສດຖະກິດຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 7,23% ມູນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ບັນລຸ 3.773,02 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 443,88 ລ້ານໂດລາ ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 1.388 ໂດລາ ແຕ່ຖ້າທຽບໃສ່ແຜນການທີ່ສະພາຮັບຮອງແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍເລັກໜ້ອຍ ແຕ່ການເຕີບໂຕກໍດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ຊຶ່ງໃນນີ້ ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,95%,ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 3,07%, ຂະແໜງບໍລິການ 12,31% ສະຫຼຸບແລ້ວ ເສດຖະກິດຂອງແຂວງຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີ່ຊ້າກ່ວາຄາດຄະເນໄວ້ ແຕ່ກໍຍັງຢູ່ໃນຈັງຫວະທີ່ເໝາະສົມ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງແຂວງໃນປີ 2018 ແມ່ນ 0,27% ແລະ (ຂອງປະເທດແມ່ນ 2,14%) ແລະ ແຜນການທີ່ແຂວງຄາດໄວ້ໃນປີ 2018 ແມ່ນ 1,64% ແລະ (ຂອງປະເທດແມ່ນ 2,15%), ເຫດຜົນທີ່ບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການກໍຍ້ອນວ່າ: 1. ສະພາບການລົງທຶນຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດບໍ່ມີການລົງທຶນໃນຫົວໜ່ວຍໃໝ່, 2 ການຂະຫຍາຍກະແສໄຟຟ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້, 3 ເປັນປີທີ່ເກີດໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດຢ່າງຮ້າຍແຮງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມທາງອົງຄະນະພັກແຂວງອຸຸດົມໄຊ ກໍຈະສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຜນການປີ2019 ນີ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຄາດໝາຍ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະຈຳປີ 2019 ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ7,70% ສ້າງມູນຄ່າຜະລິດພາຍໃນ ( GDP ) ໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 3.974,51 ຕື້ກີບ, ສະເລ່ຍ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນໃຫ້ບັນລຸໄດ້ 1.469,78 ໂດລາ. (ຂ່າວ: ແສງອາທິດ)