ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ


...

08.04.2019 8:44     

   ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ກ່ຽວກັບການສ້າງຂີດຄວາມ ສາມາດແຫ່ງຊາດ ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ເມສາ ຜ່ານມານີ້ ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ໂດຍມີ ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ຮອງລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ ເອກອັກຄະລັດຖະ ທູດສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈຳລາວ, ທ່ານ ອົກຕາວຽນ ບີໂວລ, ຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກອົງການອຸຍນີເຊັບ ປະຈຳລາວ, ມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູລີ ກ່າວວ່າ: ບັນຫາການຂາດສານອາຫານຢູ່ໃນລາວ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ບຸລິມະສິດ ແລະ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ອີງໃສ່ການສຳຫຼວດ LSISII ໃນປີ 2017 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ສະພາບການຂາດສານອາຫານຊາໍເຮື້ອແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 44% ໃນປີ 2012 ມາເປັນ 33% ໃນປີ 2017 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກໍຍັງເຫັນວ່າ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສູງ ຖ້າທຽບກັບປະເທດອື່ນໆທີ່ມີລະດັບການພັດທະນາທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໂດຍສະເພາະຍັງມີຫຼາຍແຂວງທຸກຍາກທີ່ມີລະດັບການຂາດສານອາຫານຫຼາຍກວ່າ 40% ຂຶ້ນໄປ, ພິເສດ ໃນກຸ່ມເດັກນ້ອຍອາ ຍຸຕາໍ່ກວ່າ 5 ປີ. ບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການແມ່ນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຕັດສິນຕໍ່ ການສ້າງທຶນດ້ານມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຖ້າບັນຫາການຂາດສານອາຫານຍັງສູງກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາກອນໜຸ່ມນ້ອຍຂອງລາວ ບໍ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນທີ່ສຸດກໍຈະເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະ ກຳລັງແຮງງານທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະຊ່ວຍເສດຖະກິດມີການຂະ ຫຍາຍຕົວທີ່ໝັ້ນທ່ຽງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຊຸກຍູ້ຂະບວນການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ລັດ ຖະບານ ຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການຢູ່ໃນລາວ. ຖ້າປາສະຈາກຖານຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການແລ້ວ ພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈບັນດາສາເຫດ, ນະ ໂຍບາຍແກ້ໄຂສະພາບການຂາດສານອາຫານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ.
ທ່ານ ລີໂອ ຟາເບີ ກ່າວວ່າ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ຈະສົ່ງຜົນດີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານຍຸດທະສາດ ໂດຍການນຳໃຊ້ຫຼັກຖານຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອເພີ່ມທຶນໃຫ້ແກ່ວຽກງານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການປັບ ປຸງລະບົບຕິດຕາມໃນການລົງ ທຶນດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ.
(ຂ່າວ: ແສງຈັນ)