ລາຍງານໂຄງການຮ່າງເອກະສານຄຳຮ້ອງ ໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກໂລກ


...

     ທ່ານ ທອງໃບ ໂພທິສານ ຫົວໜ້າກົມມໍລະດົກ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (ຖວທ) ຫົວ ໜ້າກອງເລຂາຄະນະກຳມະ ການລະດັບຊາດ ເພື່ອມໍລະ ດົກໂລກໄດ້ລາຍງານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການ ຮ່າງເອກະສານຄຳຮ້ອງ ແລະ ແຜນແມ່ບົດນຳສະເໜີແຫຼ່ງມໍ ລະດົກໄຫຫີນເປັນມໍລະດົກ ໂລກຕໍ່ນັກຂ່າວ ເມື່ອວັນທີ 21 ກັນຍາ ທີ່ກົມມໍລະດົກວ່າ: ລັດ ຖະບານລາວ ແລະ ອົງການ ອຸຍແນັດສະໂກໄດ້ໃຫ້ຄວາມ ສຳຄັນຕໍ່ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ໂດຍໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນດຳ ເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງແຜນໃນການປົກປັກຮັກ ສາມໍລະດົກວັດທະນະທຳອັນ ລ້ຳຄ່າດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມຍືນ ຍົງ ແລະ ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງ ສຸດ ດັ່ງນັ້ນ ມາຮອດປີ 1998 - 2000 ໂຄງການໄລຍະທີ 1 ອຸຍແນັດສະໂກໃຫ້ທຶນ 25.000 ໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ເລີ່ມຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍສຸມໃສ່ການ ສຳຫຼວດ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງ ດ້ານທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພູມສັນຖານ ຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ຕ່າງໆ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການກຳ ນົດຂອບເຂດອະນຸລັກ ແລະ ປົກ ປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ. ໂຄງການໄລຍະທີ 2 ໄດ້ ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ປີ 2000 - 2002 ອຸຍແນັດສະ ໂກໃຫ້ທຶນ 30.000 ໂດລາ ເພື່ອລົງເລິກວຽກງານສຳຫຼວດ ພາກສະໜາມ ໃນການເກັບ ກຳ ແລະ ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນລະ ອຽດຂອງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ແຕ່ລະແຫ່ງ ພ້ອມນັ້ນໄດ້ດຳ ເນີນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກ ງານວິຊາການທ້ອງຖິ່ນເມືອງ ແລະ ແຂວງກ່ຽວກັບເຕັກນິກ ການສຳຫຼວດຂໍ້ມູນພາກສະ ໜາມ, ການບັນທຶກ ແລະ ການ ສ້າງເອກະສານຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ຕ່າງໆດ້ວຍການຈັດສຳມະນາ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການຝຶກອົບຮົມຕົວ ຈິງຢູ່ກັບພາກສະໜາມ. ໂຄງການໄລຍະທີ 3 ໄດ້ ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນປີ 2002 - 2005 ອຸຍແນັດ ສະໂກໃຫ້ທຶນ (78.000 ໂດ ລາ, ກອງທຶນມໍລະດົກ 60.000 ໂດລາ, ປະເທດນິວຊີແລນ 18.000 ໂດລາ) ເລັງໃສ່ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະ ກຳຕ່າງໆໃນການປົກປັກຮັກ ສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ເພື່ອ ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ມາໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະ ຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ປະຊາຊົນຊາວຊຽງຂວາງທີ່ດຳ ລົງຊີວິດ ແລະ ຕິດພັນກັບແຫຼ່ງ ມໍລະດົກໄຫຫີນ. ໂຄງການ ໄລຍະນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ການສຳມະ ນາຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ບັນດາ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ເຮັດ ວຽກໂດຍກົງໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະ ດົກໄຫຫີນຕ່າງໆ ນັບແຕ່ຂັ້ນ ເມືອງຈົນເຖິງຂັ້ນແຂວງກ່ຽວ ກັບການຄຸ້ມຄອງ, ດູແລ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສະຖານທີ່ແຫຼ່ງ ມໍລະດົກໄຫຫີນ ພ້ອມທັງສະ ພາບແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງພ້ອມ ກັນນັ້ນ ທາງໂຄງການຍັງໄດ້ ໄຂຊຸດສຳມະນາຫຼາຍຄັ້ງໃຫ້ ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ ກັບແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ເພື່ອ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນໄດ້ຄວາມ ໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການ ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການປົກປັກ ຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ. ໂຄງການໄລຍະທີ 4 ໄດ້ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຕ່ປີ 2006 - 2010 (ລວມ 1.309.610 ໂດ ລາ ໂດຍແມ່ນອົງການທ່ອງ ທ່ຽວແຫ່ງຊາດເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ) ຊຶ່ງ ໂຄງການໄລຍະນີ້ແມ່ນສຸມໃສ່ ການພັດທະນາ ແລະ ສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວຽກ ງານຄຸ້ມຄອງ, ດູແລ ແລະ ບໍ ລິຫານແຫຼ່ງມໍລະດົກໂລກໄຫ ຫີນໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງ ສຸດ ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຫຼາຍໜ່ວຍງານ ນັບແຕ່ທ້ອງ ຖິ່ນຈົນເຖິງສູນກາງ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມສະດວກ ແລະ ສ້າງເງື່ອນ ໄຂອັນເໝາະສົມໃນການສະ ໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່ທ່າແຮງຂອງ ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ. ພາຍໃຕ້ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງ ກ່າວນີ້, ບັນດາໂຄງລ່າງພື້ນ ຖານທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຮັບ ການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເຊັ່ນ: ຈຸດບໍລິ ການປີ້ເຂົົ້າຊົມ, ຫໍວາງສະແດງ, ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ອື່ນໆ ໃນປີ 2009 ໂຄງການກໍໄດ້ສຳເລັດ ຮ່າງແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມ ຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງ ມໍລະດົກໄຫຫີນສະບັບທຳອິດ ແຕ່ແຜນແມ່ບົດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນ ທາງການ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນ ແຜນແມ່ບົດທີ່ກວມເອົາພື້ນທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນແທດເໝາະກັບ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງແຂວງ. ເນື່ອງຈາກແຜນແມ່ບົດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກ ຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ສະບັບທຳອິດ ໃນປີ 2009 ບໍ່ ທັນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຢ່າງເປັນ ທາງການ ດັ່ງນັ້ນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ກັບອົງການອຸຍແນັດສະໂກຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໄລຍະທີ 5 ຂຶ້ນ ໂດຍໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດ ແຕ່ຕົ້ນປີ 2015 ເປັນ ຕົ້ນມາ (ອຸຍແນັດສະໂກໃຫ້ທຶນ 30.000 ໂດລາ ແລະ ລັດຖະ ບານລາວ 200 ລ້ານກີບ ໃນປີ 2017) ເພື່ອສຸມໃສ່ໃຫ້ສຳເລັດ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນລະອຽດໃນ ດ້ານຕ່າງໆ, ຕອບສະໜອງໃຫ້ ແກ່ການຂຽນຄຳຮ້ອງ ແລະ ປັບ ປຸງແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມ ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງມໍລະ ດົກໄຫຫີນ ເພື່ອນຳສະເໜີເຂົ້າ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄລຍະທີ 5 ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນຕົ້ນປີ 2015; ກົມມໍລະດົກ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະ ນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໄດ້ສົມ ທົບກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງຊຽງຂວາງທຸກຂັ້ນໄດ້ສືບ ຕໍ່ດຳເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການຮ່າງເອກະສານຄຳ ຮ້ອງ ແລະ ແຜນແມ່ບົດ ເພື່ອ ນຳສະເໜີແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ໃຫ້ເປັນມໍລະດົກໂລກ ຮ່ວມກັບ ອົງການອຸຍແນັດສະໂກ ໂດຍ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລື ເພື່ອ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ ແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງລະອຽດ ທັງນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຮັບປະ ກັນໃຫ້ແກ່ຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງ ການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ຜ່ານ ການລົງສຳຫຼວດເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນຜົນຕົວຈິງຂອງ ຄະນະວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ສາ ມາດສຳເລັດບັນດາໜ້າທີ່ວຽກ ທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ດັ່ງນີ້: ສຳເລັດການຂຶ້ນທະບຽນ ໄຫຈຳນວນ 999 ໜ່ວຍ, ຝາ ປິດໄຫ 189 ອັນ ແລະ ກ້ອນ ຫີນ 110 ກ້ອນທີ່ມີຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງ ແຫຼ່ງໄຫຫີນທີ່ຈະສະເໜີເຂົ້າ ເປັນມໍລະດົກໂລກ. ສຳເລັດການບັນທຶກຈຸດພິ ກັດຂອງໄຫ ຈຳນວນ 999 ໜ່ວຍ, ຝາປິດໄຫ 189 ອັນ ແລະ ກ້ອນກີນ 110 ກ້ອນ ທີ່ມີ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງແຫຼ່ງໄຫຫີນທີ່ຈະ ສະເໜີເຂົ້າເປັນມໍລະດົກໂລກ. ສຳເລັດການສັງລວມຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາ ຊົນ, ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນສະໜັບສະ ໜູນໃຫ້ແກ່ການສ້າງຂໍ້ແນະ ນຳລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໃຫ້ແກ່ຂັ້ນສູນ ກາງຈົນເຖິງທ້ອງຖິ່ນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການສາ ມາດຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດ ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບ ຄາດໝາຍທີ່ທາງໂຄງການກຳ ນົດໄວ້ນັ້ນ, ກົມມໍລະດົກ ກະ ຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະ ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໂດຍສົມ ທົບກັບພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງຊຽງຂວາງທຸກຂັ້ນຈະໄດ້ ສືບຕໍ່ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມ ມືກັບອົງການອຸຍແນັດສະໂກ ສຸມໃສ່ໃຫ້ສຳເລັດການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນລະອຽດໃນດ້ານຕ່າງໆ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ການຂຽນຄຳຮ້ອງ ແລະ ປັບ ປຸງແຜນແມ່ບົດໃນການຄຸ້ມ ຄອງ, ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະ ດົກໄຫຫີນ ໂດຍທາງໂຄງການ ໄດ້ມີການກຳນົດ ແລະ ວາງ ແຜນວຽກລະອຽດ ສຳລັບປີ 2017 - 2018 ຄື: ໃນເດືອນ 9/2017 ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລືຂັ້ນສູນກາງທີ່ນະ ຄອນຫຼວງວຽງຈັນສຳເລັດລົງ, ຄະນະຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາ ການຂອງໂຄງການຈະໄດ້ສືບ ຕໍ່ດຳເນີນການປັບປຸງ, ດັດແກ້ ຮ່າງຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານ ແຜນແມ່ບົດຂອງແຫຼ່ງມໍລະ ດົກໄຫຫີນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະນຳສິ່ງຮ່າງເອກະ ສານດັ່ງກ່າວເຖິງສູນກາງມໍລະດົກ ໂລກ ໃນທ້າຍເດືອນ 9/2017.ເດືອນ 10/2017 ຄະນະຊ່ຽວ ຊານ ແລະ ວິຊາການຂອງໂຄງ ການສືບຕໍ່ດຳເນີນການປັບປຸງ ແລະ ດັດແກ້ຮ່າງຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານແຜນແມ່ບົດຂອງ ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ. ເດືອນ 11/2017 ດຳເນີນກອງປະ ຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບຊາດທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປຶກ ສາຫາລື ແລະ ຜ່ານຮ່າງຄຳ ຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານແຜນແມ່ບົດ ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ສະບັບ ປັບປຸງ. ເດືອນ 12/2017 ຄະ ນະຊ່ຽວຊານ ແລະ ວິຊາການ ຂອງໂຄງການທົບທວນຄືນຄຳ ເຫັນຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາ ລືລະດັບຊາດທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ແລະ ຄຳເຫັນຂອງສູນ ກາງມໍລະດົກໂລກ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ດັດແກ້ຮ່າງຄຳຮ້ອງ ແລະ ເອກະສານແຜນແມ່ບົດແຫຼ່ງມໍ ລະດົກໄຫຫີນ. ເດືອນ 1/2018 ສຳເລັດ ແລະ ຮັບຮອງຮ່າງຄຳ ຮ້ອງ ແລະ ແຜນແມ່ບົດຂອງ ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນສະບັບ ສົມບູນ ເດືອນ 2/2018 ນຳສົ່ງ ຄຳຮ້ອງ, ແຜນແມ່ບົດຂອງ ແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ ເຖິງຄະ ນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ນອກນັ້ນ ໃນປີ 2018 ທາງ ໂຄງການຈະໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກ ງານຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວິ ຊາການທ້ອງຖິ່ນນັບແຕ່ຂັ້ນ ແຂວງຈົນເຖິງຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມ ດຽວກັນນັ້ນກໍຈະໄດ້ດຳເນີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ເພື່ອປູກຈິດ ສຳນຶກກ່ຽວກັບການມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງມໍລະ ດົກໄຫຫີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີ່ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ ອ້ອມຂ້າງແຫຼ່ງມໍລະດົກໄຫຫີນ.