ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ເລັ່ງໃສ່ການຮ່ວມມື ເພື່ອນຳພາປະເທດ ຫຼຸຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ


...

    

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນເປັນ ເວທີທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຊຶ່ງສ້າງ ໂອກາດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບສູນ ກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ມີການ ທົບທວນປຶກສາຫາລືເຖິງບັນຫາ ຕ່າງໆ, ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍານຳກັນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ. ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ ປະ ຈຳປີ 2017 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນ ທີ 22-23 ພະຈິກນີ້ ທີ່ແຂວງ ຈຳປາສັກ ໂດຍມີທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງິນ, ທ່ານ ສຸພັນ ແກ້ວມີ ໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນ ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ມີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈາກພາກ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂົ້າຮ່ວມ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີການ ເປັນຄູ່ຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII, ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການຫຼຸຸດ ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ” ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ສຸມໃສ່ປຶກສາຫາລື 4 ຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນໃສ່ການ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ມະນຸດ, ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນ ນະພາບຂອງເອກະຊົນ, ສຳ ລັບການພັດທະນາການຮ່ວມ ມືແບບໃຕ້-ໃຕ້ ການຮ່ວມມື ແບບສາມຫຼ່ຽມ ແລະ ການຫຼຸຸດ ພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນອກ ຈາກນັ້ນ ຍັງຈະໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໃນປີ 2017 ພ້ອມທັງຖອດ ຖອນບົດຮຽນ, ຄົ້ນຄວ້າກຳນົດ ບຸລິມະສິດ ສຳລັບປີ 2018 ຊຶ່ງ ເປັນປີທີ 3 ໃນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງ ທີ VIII ໄລຍະ 2016-2020 ເປັນປີທຳອິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການກະກຽມບົດລາຍງານ ແບບສະໝັກໃຈກ່ຽວກັບເປົ້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ ເພື່ອລາຍງານທີ່ກອງປະ ຊຸມລະດັບສູງຂອງອົງການສະ ຫະປະຊາຊາດ. ພ້ອມນັ້ນ ກໍ ຈະໄດ້ປະເມີນສະຖານະພາບ ໃນການຫຼຸຸດພົ້ນອອກຈາກປະ ເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຊຶ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍການ ຫຼຸຸດພົ້ນໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2020 ໃນວາລະກອງປະຊຸມໄດ້ ນຳພາບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຢ້ຽມຢາມໂຄງການເກັບກູ້ລະ ເບີດ, ໂຄງການປູກກາເຟຂອງ ສະຫະກອນການຜະລິດກາເຟ ສູນພັດທະນາສີມືແຮງງານ ຂອງແຂວງພາກໃຕ້ ແລະ ໄດ້ ຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານ ການຮ່ວມມື ເພື່ອພັດທະນາ ຂອງໜ່ວຍງານຂະແໜງການ ແລະ ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ແຂວງ.