ໃບແຈ້ງລາຄາ ລົງໂຄສະນາ ຢູ່ໜ້າໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ( ໜັງສືພິມເຈ້ຍ )


...