...

ພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ນຳພາທຸກໄຊຊະນະຂອງການປະຕິວັດລາວ

- ເພີ່ມທະວີມະຫາສາມັກຄີທົ່ວປວງຊົນ ທັງຊາດ

- ລະບົບການເມືອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ບູລະນະໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

- .....................................

- ......................................

- .......................................

- .......................................

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- ......................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ..................................