Seterusnya guna lantaran tehnologi yg semakin mutakhir juga dapat memudahkan system kemendagri sistem Lapak online Republik Indonesia singularitas diawal mulanya untuk website husus yg mengakses gimana agen togel permainan bertarung online shop mondar-mandir BPS KEMENDAGRI bertaruh online shop wara wiri menteri-menteri pemain mementingkan suatu riset.

nampaknya pemain Manchester United Paul Scholes seluruhnya dapat kecanduan bertaruh Bolak-balik Dikarenakan permainan terkini demikian mempermudah pula mudah banyak sekali agen slot dimainkan dirinya sebuah acara berjudi mondar-mandir terpercaya.

ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການມີຄວາມສຳຄັນໃນການແກ້ໄຂໂພຊະນາການໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ໄມ​ຕ​ຣີ ເທບ​ສີ​ເມືອງ ເວ​ລາ: 16/02/2021 14:28:41 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 1090 ຄັ້ງ

ໂດຍ: ພູວັນ

ວຽກງານໂພຊະນາການແມ່ນໜຶ່ງໃນວຽກງານບຸລິມະສິດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂສະພາບການຂາດໂພຊະນາການໃຫ້ໄດ້ໂດຍໄວ. ສະນັ້ນ, ລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານໂພຊະນາການຂຶ້ນແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2025 ຊຶ່ງໄດ້ກໍານົດ 22 ມາດຕະການ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານໂພຊະນາການທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເພື່ອເປັນການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມປະເມີນຜົນຂອງຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະມາດຕະການ, ພວກເຮົາມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການແບບລວມສູນ ເພື່ອມີຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການຊຶ່ງຈະນຳໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ທ່ານນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທັງເປັນຫົວໜ້າກອງເລຂາໂຄງການນິບເປີນ ກ່າວວ່າ: ຖ້າຂາດຂໍ້ມູນດ້ານໂພຊະນາການທີ່ມີຄຸນນະພາບແລ້ວພວກເຮົາຈະບໍ່ສາມາດເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ-ວິໄຈຫາບັນດາສາເຫດ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂສະພາບການຂາດສານອາຫານໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ, ຍ້ອນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ “NIPN” ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU) ແລະ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການ ສປຊ ສຳລັບເດັກ (UNICEF) ໃນໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ຫາປີ 2022. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ນສ້າງຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ຕິດພັນກັບວຽກໂພຊະນາການເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການວິໄຈ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກງານໂພຊະນາການພ້ອມທັງກຳນົດນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວິໄຈຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການເພື່ອສາມາດປະເມີນ ແລະ ສ້າງນະໂຍບາຍຫຼຸດຜ່ອນການຂາດສານອາຫານໃນ ສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຈະເປັນການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ເປົ້າໝາຍຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນປີ 2030.

ມາຮອດປັດຈຸບັນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນປີທີ 3 ແລ້ວ ແລະ ກໍໄດ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼາຍດ້ານ ຈາກສະພາບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີຜ່ານນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຫຼາຍກິດຈະກຳໃນການດຳເນີນວຽກງານທີ່ຕົນເອງຮັບຜິດຊອບ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນວິທີການເຮັດໂດຍຜ່ານການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ເຂົ້າໃນໜ້າວຽກເຊັ່ນ: ການປະຊຸມທາງໄກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນຮູບແບບອອນລາຍຜ່ານລະບົບ Google Meet ແລະ Zoom, ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາທາງໂຄງການໄດ້ມີຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ ຊຶ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍຄື: ການເປີດເວັບໄຊຂອງໂຄງການ ປັດຈຸບັນສໍາເລັດການອອກແບບເວັບໄຊຂອງໂຄງການ NIPN, ກະດານຂ່າວ (Dashboard) ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ (data Rrepository) ເພື່ອເປັນຊ່ອງທາງດ້ານການສະແດງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວາງນະໂຍບາຍ, ໃນນັ້ນສຳເລັດການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ “ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮື້ອແບບເຕ້ຍໃນກຸ່ມເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ”, ບົດຄົ້ນຄວ້າຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດຈາກການຂາດອາຫານຈາກຜົນການສຳຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວຄັ້ງທີ 2 (LSIS II) ແລະ ບົດຄົ້ນຄວ້າຫົວຂໍ້ “ອຸປະສັກຂອງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການໂພຊະນາການຢູ່ຂັ້ນຊຸມຊົນ” ກໍລະນີສຶກສາຢູ່ເມືອງບໍລິຄັນ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ. ພ້ອມທັງ, ສຳເລັດການສ້າງແຜນທີ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ແຜນທີ່ນະໂຍບາຍໂພຊະນາການແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ສຳເລັດການຈັດຝຶກອົບຮົບສ້າງຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບສະມາຊິກພາຍໃນໜ່ວຍງານ ເຊັ່ນ: ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ “ການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ STATA ສໍາລັບວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຝຶກອົບຮົມ “ການນໍາໃຊ້ສະຖິຕິຂັ້ນສູງໃນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ, ຝຶກອົບຮົມ “ການຂຽນສະຫຼຸບນະໂຍບາຍ” ແລະ “ການສ້າງຄໍາຖາມນະໂຍບາຍດ້ານໂພຊະນາການ” ແລະ ອື່ນໆ.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 555 616 28 , 020 55733442, 020 59598689 ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com