ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: siththiphone rasphone ເວ​ລາ: 24/01/2020 14:29:21 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 680 ຄັ້ງ

30.09.2019 11:37     

ໂດຍ: ສ.ບຸດປະຊາ
    ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການ ຈັດຕັ້ງ ໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງຂັ້ນຕ່າງໆໃຫ້ກະທັດຮັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ມີປະສິດທິພາບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໂປ່ງໃສ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ຈຳຕ້ອງໄດ້ມີການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານທີ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ຮັດກຸມ. ທ່ານ ຄຳໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດຂຶ້ນລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງອົງການຕ່າງໆ ໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງ ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຄັ້ງວັນທີ 30 ສິງຫາ ຜ່ານມາວ່າ: "ຜ່ານການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານຄືນໃໝ່ນີ້ ສາມາດເຫັນໄດ້ດ້ານຕັ້ງໜ້າ ແລະ ດ້ານຈຳກັດຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຕົນ, ຈາກການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານນີ້ ຈຶ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ເຖິງບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ໃນກົງຈັກການຈັກຕັ້ງພັກ - ລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາພະນັກງານ - ລັດຖະກອນເຫຼືອບໍ່ພໍ".
    ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 09/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ ຄຳສັ່ງເລກທີ 03/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່, ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນກົງຈັກການ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ປະຈຳປີ 2018 ໂດຍໄດ້ຂໍ້ມູນສຳຄັນຫຼາຍຢ່າງ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນວຽກງານການກໍານົດຕໍາ ແໜ່ງງານ ທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນ ເພື່ອຈະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ມີຄວາມຈະແຈ້ງຮັດກຸມ ຕາມແນວທາງຂອງພັກ - ລັດ ຊຶ່ງບັນດາກະຊວງ,ອົງ ການຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງໄດ້ມີຄວາມ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານຂອງຕົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທົບທວນ, ກວດກາ ແລະ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນມີ 20 ພາກສ່ວນ (ລວມ 318 ກົມກອງ) ໄດ້ສຳເລັດການກຳນົດຕໍາແໜ່ງ ງານ ແລະ ນຳສະເໜີກະຊວງພາຍໃນພິຈາລະນາຮັບຮອງມີ 9 ພາກສ່ວນ ລວມມີ 43 ກົມກອງ, ໃນນັ້ນ ກະຊວງພາຍໃນໄດ້ຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ອອກຂໍ້ຕົກລົງຮັບ ຮອງແລ້ວ 23 ກົມກອງ (ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ມີ 3 ກົມ, ຂັ້ນແຂວງມີ 7 ພະແນກ, ຂັ້ນ ເມືອງມີ 13 ຫ້ອງການ); ພາກສ່ວນສົ່ງມາຂໍຄຳເຫັນ ແລະ ແນະນຳດ້ານວິຊາການ ມີ 11 ພາກສ່ວນ ລວມມີ 275 ກົມກອງ, ໃນນັ້ນກະຊວງພາຍໃນໄດ້ຄົ້ນຄວ້າສຳເລັດ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນດ້ານວິ ຊາການກັບໄປຍັງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວ 9 ພາກສ່ວນ ລວມມີ 90 ກົມກອງ ແລະ ກຳ ລັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າອີກ 2 ພາກ ສ່ວນ ລວມມີ 185 ກົມກອງ.
    ຈາກການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຄືນໃໝ່ ບັນດາກະຊວງ, ອົງ ການຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຕົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົງຈັກຂັ້ນພະແນກ, ຂະແໜງ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ, ກົງ ຈັກຂັ້ນໜ່ວຍງານ ແລະ ຈຸງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບພະແນກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກົງຈັກຂັ້ນຈຸງານທີ່ຂຶ້ນກັບ ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງທີ່ມີລັກສະ ນະຫຼາຍຂັ້ນຂອດລະຫວ່າງກາງ ຊຶ່ງກົງຈັກຂັ້ນຂະແໜງຂອງພະແນກທີ່ຂຶ້ນກັບກົມຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນຍັງເຫຼືອ 103 ຂະແໜງ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງ 405 ຂະແໜງຈາກ 508 ຂະແໜງ ໃນປີ 2017; ບໍ່ມີກົງຈັກຂັ້ນໜ່ວຍງານທີ່ຂຶ້ນ ກັບຂະແໜງຂອງພະແນກທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ ຊຶ່ງໃນປີ 2017 ມີ 310 ໜ່ວຍງານ. ກົງຈັກຂັ້ນຂະ ແໜງຂອງພະແນກການຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຈາກ 3.742 ຂະແໜງ ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 3.629 ຂະແໜງ ຊຶ່ງຫຼຸດລົງ 113 ຂະແໜງ ໃນປີ 2018. ກົງຈັກຂັ້ນໜ່ວຍງານ ຂອງຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງໄດ້ປັບ ປຸງຈາກ 16.141 ໜ່ວຍງານ ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 15.616 ໜ່ວຍງານຫຼຸດລົງ 525 ໜ່ວຍງານ ໃນປີ 2018.
    ຂ້າງເທິງນັ້ນ, ແມ່ນສະ ແດງເຖິງຜົນສຳເລັດອັນຢັ້ງຢືນວ່າ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ແມ່ນໜຶ່ງໃນປັດໄຈສຳຄັນ ໃນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ. ແຕ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວ, ຄະນະປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໄຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ ເພາະຜ່ານມາການຄົ້ນຄວ້າກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ ຄືນໃໝ່ຂອງກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈຳນວນໜຶ່ງອາດຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງ, ສະແດງອອກແມ່ນຕໍາແໜ່ງງານຂອງກົມຢູ່ຂັ້ນສູນກາງທີ່ໄດ້ ຮັບຮອງແລ້ວ ມີພຽງ 3 ກົມຈາກ ທັງໝົດ 519 ກົມ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 0,58% ຂອງຈຳນວນກົມທັງໝົດ. ຕໍາແໜ່ງງານຂອງພະແນກ ຂັ້ນແຂວງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງແລ້ວມີ 7 ພະແນກການ ຈາກທັງໝົດ 563 ພະແນກການ ເທົ່າກັບ 1,24% ຂອງຈຳນວນພະແນກ ທັງໝົດ. ຕຳແໜ່ງງານຂອງ ຫ້ອງ ການຂັ້ນເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລ້ວມີພຽງ 13 ຫ້ອງການ ຈາກທັງໝົດ 3.550 ຫ້ອງການ ຊຶ່ງເທົ່າກັບ 0,37% ຂອງຈຳນວນຫ້ອງການທັງໝົດ.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021336111, ແຟັກ: 021336113,ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com, ຕູ້ ປ.ນ 1110