ຜົນສຳເລັດແຫ່ງການຊີ້ນຳ ນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ

ເຜີຍ​ແຜ່​ໂດຍ​: ທ່ານ ສິດ​ທິ​ພອນ ຣາ​ຊະ​ພົນ ເວ​ລາ: 20/03/2020 08:51:58 ຈຳ​ນວນ​​ຢ້ຽມ​ຊົມ 491 ຄັ້ງ

ວຽກງານໄປສະນີ, ໂທ ລະຄົມມະນາຄົມ: ວຽກນີ້ໄດ້ ຂະຫຍາຍຕົວໄວສົມຄວນ ຊຶ່ງ ແຕ່ລະເມືອງສາມາດນໍາໃຊ້ໂທ ລະສັບໄດ້ 100%, ໃນປີ 2004 ມີໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ແລະ ມືຖືທັງໝົດ 441.113 ໝາຍເລກ, ເທົ່າກັບ 7,74% ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ເພີ່ມສູນກາງ ໂທລະສັບອັດຕະໂນມັດຂຶ້ນ 23 ແຫ່ງ, ເພີ່ມສູນກາງໂທລະ ສັບມືຖືຂຶ້ນຈາກ 1 ແຫ່ງໃນປີ 2001 ເປັນ 4 ແຫ່ງ ໃນປີ 2005;
ວັນທີ 21 ພະຈິກ 2015 ສໍາເລັດການສົ່ງດາວທຽມຂອງ ສປປ ລາວ ຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຕໍາ ແໜ່ງວົງໂຄຈອນ 128 E. ປີ 2019 ມີຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທ ລະສັບມືຖື 8,41 ລ້ານຄົນ, ເທົ່າກັບ 120% ຂອງປະຊາ ກອນ, ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ ອິນເຕີເນັດ 3,29 ລ້ານຄົນ ເທົ່າກັບ 47%.
ວຽກງານຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ: ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ປົກປັກ ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຕາມລະ ບຽບກົດໝາຍ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບ ເປັນກ້າວໆ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ທີ່ດິນປະເພດຕ່າງໆໄດ້ຮັບ ການເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ມີຜົນໄດ້ຮັບເປັນກ້າວໆມາ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນຖານລາຍ ຮັບສໍາຄັນ ແລະ ໝັ້ນຄົງຂອງ ປະເທດເຮົາໃນເງື່ອນໄຂໃໝ່.
 ວຽກງານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ:  ກໍໄດ້ຮັບການ ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງ, ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວເປັນລໍາ ດັບ ໃນນີ້ລວມທັງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ, ວັດຖຸເຕັກນິກຕະຫຼອດຮອດການສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ເປັນນັກວິຊາການ ວິທະຍາສາດ - ເຕັກນິກໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານອັນໄດ້ປະກອບສ່ວນສໍາຄັນເຂົ້າໃນ ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ຕາມທິດຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກ້າວທັງມີຄວາມສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບສາກົນໄດ້ເປັນກ້າວໆ.
2. ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ:
ວຽກງານການສຶກສາທິ ການ ເເລະ ກິລາ: ການສຶກສາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນ ກ້າວໆນັບທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ. ໃນປີ 2000 ໂຮງຮຽນອະນຸບານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ 741 ແຫ່ງ, ປີ 2019-2020 ມີ 3.496 ແຫ່ງ, ມີ ນັກຮຽນທັງໝົດ 245.849 ຄົນ.
ປະຖົມສຶກສາ: ໃນປີ 1975-1976 ໂຮງຮຽນປະຖົມ 4.444 ແຫ່ງ, ສົກປີ 2019 - 2020  ມີໂຮງຮຽນ 8. 823 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 760.556 ຄົນ.
ມັດທະຍົມສຶກສາ: ໃນປີ 1975-1976 ມີ 83 ແຫ່ງ ສົກ ຮຽນປີ 2009 - 2010 ໄດ້ເພີ່ມ ຊັ້ນຮຽນຂຶ້ນຕື່ມຄື: (ມ.7), ສົກປີ 2009-2020 ມີມັດທະຍົມ 1.816  ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 634.724 ຄົນ.
 ການສຶກສານອກລະບົບ: ໃນສົກປີ 2010-2017 ມີຜູ້ຈົບ ລຶບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສືໃນ ເກນອາຍຸ 15-40 ປີ 22.458 ຄົນ ຍິງ 12.901 ຄົນ; ຈົບ ປະຖົມບໍາລຸງ 5.812 ຄົນ, ຍິງ 32.064 ຄົນ; ມີ 82 ຕົວ ເມືອງ, ມີ 2 ແຂວງ ແລະ ນະ ຄອນຫຼວງ ສາມາດປະກາດ ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນບໍາລຸງ.
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ສູນອົບຮົມວິຊາຊີບ: ປີ 2017 ມີໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາ 23 ແຫ່ງ, ມີນັກຮຽນ 33.114 ຄົນ. ມີໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ 101 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນພາກເອກະຊົນມີ 73 ແຫ່ງ, ມີ 4 ລະບົບຄື: ຊັ້ນຕົ້ນ, ຊັ້ນກາງ, ຊັ້ນສູງ ແລະ ເຊື່ອມ ຕໍ່ປະລິນຍາຕີ.
ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະ ຫາວິທະຍາໄລ:  ສົກປີ  2018 -2019 ທົ່ວປະເທດມີມະຫາວິ ທະຍາໄລທັງໝົດ 5 ແຫ່ງ, ມີ ນັກສຶກສາ 39.497 ຄົນ ໃນນັ້ນ 4 ແຫ່ງ ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກ ສາທິການ, 1 ແຫ່ງຂຶ້ນກັບກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກ; ໂຮງ ຮຽນວິທະຍາໄລ ມີ 106 ແຫ່ງ, ມີນັກສຶກສາຈໍານວນ 74.563 ຄົນ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ 12 ເເຫ່ງ ນັບທັງຄະນະສຶກສາສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.
ປີ  2018  ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງນັກ ວິຊາການສະເພາະແຕ່ລະດ້ານເພື່ອຮອງຮັບກັບການຈະເປີດ ນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
ໃນວຽກງານດ້ານກິລາ - ກາຍະກໍາ:  ກໍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈ ໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ການຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງກວ້າງຂວາງນັບແຕ່ສູນກາງເຖິງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ມີມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກ ງານດັ່ງກ່າວນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ປັດ ຈຸບັນໃນທົ່ວປະເທດພວກເຮົາ ມີສະໜາມກິລາທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານລະດັບຊາດ 4 ແຫ່ງ, ມາດ ຕະຖານລະດັບແຂວງ 10 ແຫ່ງ, ມີສະຫະພັນກິລາແຫ່ງຊາດ ທັງໝົດ 38 ສະຫະພັນ ແລະ 1 ສະມາຄົມກິລາຄົນພິການ.
ວຽກງານສາທາລະນະ ສຸກ: ບັນດາໂຮງໝໍຂັ້ນສູນ ກາງໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍົກລະດັບທາງດ້ານ ສະຖານທີ່ ແລະ ອຸປະກອນ ທີ່ທັນສະໄໝລະດັບສາກົນ, ພ້ອມທັງໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ທັນສະໄໝເຂົ້າໃນການຜ່າ ຕັດ; ໂຮງໝໍແຂວງໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງຍົກລະດັບ ແລະ ມີຄວາມສາມາດສູງໃກ້ຄຽງ ກັບໂຮງໝໍສູນກາງກາຍເປັນ ໂຮງໝໍຮັບໃຊ້ໃນລະດັບພາກ; ໂຮງໝໍເມືອງກໍໄດ້ມີຈໍານວນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 23 ແຫ່ງ ໃນປີ 2015 ເປັນ 31 ແຫ່ງ,ໂຮງໝໍ ນ້ອຍ (ສຸກສາລາ) ມີຈໍານວນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 993 ແຫ່ງໃນປີ 2015 ເປັນ 1.066 ແຫ່ງ, ການ ສ້າງບ້ານສາທາລະນະສຸກ            ແບບຢ່າງ ມີຈໍານວນ 6.679 ບ້ານ,  ປີ 2019 ໂຮງໝໍເອກະ ຊົນ ມີຈໍານວນ 32 ແຫ່ງ, ມີຫ້ອງ ກວດພະຍາດເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ ຈາກກະ ຊວງສາທາລະນະສຸກ ທັງ ໝົດ 1.050 ແຫ່ງ; ປະຊາຊົນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ນ້ໍາສະອາດມີຈໍາ ນວນ  86% ແລະ ຄອບຄົວນໍາໃຊ້ວິດ ຖ່າຍ 75,9%.
ວຽກງານກາແດງ: ກໍໄດ້ ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງພັດ ທະນາຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ວຽກງານທີ່ມີບົດບາດສໍາ ຄັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສັງຄົມ ຄຽງຄູ່ກັບວຽກງານສາທາລະ ນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ ຄົມຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ.
ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງ ທ່ຽວ: ວຽກງານນີ້ໄດ້ຮັບການ ພັດທະນາ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕົວຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງອັນພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນສື່ຕ່າງໆນັບມື້ໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງທັງທາງດ້ານປະ ລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຮີດຄອງປະເພນີ ແລະ ວັດທະ ນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າໄດ້ຮັບ ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຕາມທິດທີ່ພັກ ເຮົາໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນແຕ່ລະ ໄລຍະດ້ວຍການກໍານົດມາດ ຖານ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ນໍາ ພາປະຕິບັດຕົວຈິງ, ອັນພົ້ນ ເດັ່ນແມ່ນມາຮອດປີ 2019 ມີຄອບຄົວວັດທະນະທໍາເພີ່ມ ຂຶ້ນເປັນ 939.421 ຄອບຄົວ, ມີບ້ານວັດທະນະທໍາ 6.220 ບ້ານ; ມີ 155 ກຸ່ມບ້ານວັດທະ ນະທໍາ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້  ສປປ  ລາວ ກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາວຽກງານ ດັ່ງກ່າວຕະຫຼອດມາ. ເຮັດ ໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບລາງ ວັນດີເດັ່ນ “ເປັນປະເທດທີ່ໜ້າ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຸດໃນໂລກ ສໍາ ລັບປີ 2013”.
3. ຂົງເຂດນິຕິບັນຍັດ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ວຽກງານປົກ ປ້ອງກົດໝາຍ: ຮອດປີ 2019 ພວກເຮົາມີກົດໝາຍທີ່ປະ ກາດໃຊ້ທັງໝົດ 129 ສະບັບ, ລັດຖະບັນຍັດ 43 ສະບັບ, ດໍາລັດ 161 ສະບັບ ແລະ ນິ ຕິກໍາອື່ນໆ 197 ສະບັບ ການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງອົງການປົກ ປ້ອງກົດໝາຍກໍຄືການເຄື່ອນ ໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລັດບໍລິຫານແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ຂອງພົນລະເມືອງລາວກໍຄືຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ລ້ວນແຕ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
4. ຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ:
ຢຶດໝັ້ນ ແລະ ປະຕິບັດ ແນວທາງປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບທົ່ວປວງຊົນ ຮອບດ້ານໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ເຖິງ ຖອງ, ຕັ້ງໜ້າກໍ່ສ້າງກໍາລັງປະ ກອບອາວຸດປະຕິວັດຂອງປະ ຊາຊົນໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ເຂັ້ມ ແຂງ ແລະ ມີແບບແຜນທັນສະ ໄໝເປັນກ້າວໆ. ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນການສ້າງສະຖຽນລະ ພາບການເມືອງ ແລະ ຄວາມ ສະຫງົບຮຽບຮ້ອຍໃນສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດພວກເຮົາ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ.
5. ຂົງເຂດການຕ່າງປະ ເທດ:
ພັກເຮົາໄດ້ຢຶດໝັ້ນແນວ ທາງການຕ່າງປະເທດ ສັນຕິ ພາບ, ເອກະລາດ, ມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືຢ່າງສະເໝີ ຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ຕັ້ງໜ້າເປັນ ເຈົ້າການສົ່ງເສີມການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດແບບ ຫຼາຍທິດ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍ ລະດັບ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ ບົນພື້ນຖານຫຼັກການເຄົາລົບ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ຕ່າງຝ່າຍ ຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ. ປະເທດ ເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດອັນ ໃຫຍ່ຫຼວງຫຼາຍປະການ ໃນ ກອບສອງຝ່າຍໄດ້ກວມເອົາ 60% ຂອງການຮ່ວມມືກັບຕ່າງ ປະເທດທັງໝົດ, ການຮ່ວມ ມືໃນກອບຫຼາຍຝ່າຍ, ການ ຮ່ວມມືອາຊຽນ, ການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ ອື່ນໆ... ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນເຊັ່ນ: ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ສະມາ ຄົມບັນດາປະເທດອາຊີຕາ ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ), ອົງການບໍ່ຮ່ວມກຸ່ມ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງປະເທດບໍ່ມີຊາຍແດນ ຕິດກັບທະເລ, ກຸ່ມປະເທດ ທີ່ໃຊ້ພາສາຝຣັ່ງ, ອົງການ ການຄ້າໂລກ... ໄດ້ປະສົບຜົນ ສໍາເລັດໃນການເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດກອງປະຊຸມ, ງານມະຫາ ກໍາຕ່າງໆໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເຊັ່ນ: ກອງປະຊຸມ ​ສຸດຍອດອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 10, ກອງປະ ຊຸມບັນດາປະເທດໃຊ້ພາສາ ຝຣັ່ງ, ເວທີລັດຖະສະ​ພາອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນ ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງ ປະຊຸມອາເຊັບ 7, ອາເຊັບ 9                 ແລະ  ກອງປະຊຸມປິ່ນ​ອ້ອມ ຕ່າງໆ, ງານມະຫະກໍາກິລາບັນ ດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ ສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 25, ກອງປະຊຸມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 29 - 30 ແລະ  ອື່ນໆ...ຮອດປີ  2012 ສປປ ລາວ  ມີ ການພົວພັນການທູດກັບ 43 ປະເທດ ແລະ ຫຼາຍພັກການ ເມືອງໃນທົ່ວໂລກ. ປັດຈຸບັນ ພັກໄດ້ນໍາພາວຽກງານຕ່າງປະ ເທດພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ “ການ ທູດປ້ອງກັນເຫດ ແລະ ບຸກ ທະລຸ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະເທດ”  ຊຶ່ງທັງໝົດນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ເປັນການເຊີດຊູບົດບາດອິດທິພົນຂອງປະເທດ ເຮົາຂຶ້ນໃນເວທີພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ທັງສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ຂອງຕ່າງປະເທດຕໍ່ປະເທດເຮົາ, ທັງເປັນກາລະໂອກາດໃໝ່ໃຫ້ ປະເທດເຮົາສາມາດເຊື່ອມໂຍງ ກັບສາກົນນັບມື້ກວ້າງອອກ.
ສະຫຼຸບ: ຕະຫຼອດໄລຍະ ສ້າງຕັ້ງ, ຕໍ່ສູ້, ເຕີບໃຫຍ່ຂະ ຫຍາຍຕົວ ແລະ ນໍາພາການ ປະຕິວັດ (65 ປີ ຜ່ານມາພັກ ເຮົາຍາມໃດກໍຮັກສາໄດ້ຄຸນ ທາດການເມືອງ, ທາດແທ້ປະ ຕິວັດວິທະຍາສາດ; ຢຶດໝັ້ນ ລັດທິມາກ - ເລນິນ, ແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ, ເປົ້າ ໝາຍສັນຕິພາບ, ເອກະລາດ, ເອກະພາບ, ວັດທະນາຖາ ວອນຕາມເສັ້ນທາງເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະ ເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສາມັກຄີປອງ ດອງ, ມີປະຊາທິປະໄຕ,ຍຸ ຕິທໍາ ແລະ ສີວິໄລ. ໃນເງື່ອນ ໄຂປ່ຽນແປງໃໝ່, ພັກເຮົາ ໄດ້ສືບຕໍ່ນໍາພາປະເທດຊາດ ຜ່ານຜ່າທຸກຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທົດສອບ ຕ່າງໆສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານ ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ມີຄວາມ​ໝາຍ ປະຫວັດສາດ, ປະຕິບັດ 2 ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດຄື: ປົກ ປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາປະ ເທດຊາດມີຜົນສໍາເລັດເປັນ ກ້າວໆ; ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດ ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ ການເມືອງທີ່ໜັກແໜ້ນ,     ສັງ ຄົມມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບ ຮ້ອຍໂດຍພື້ນຖານ; ເສດຖະ ກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຖືກທິດດ້ວຍການຍູ້ແຮງ ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ທັນສະໄໝ; ເພີ່ມທະ ວີຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ; ເປີດ ກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືກັບ ຕ່າງປະເທດ, ຍົກສູງບົດບາດ ຂອງປະເທດໃນເວທີສາກົນ ນັບມື້ສູງຂຶ້ນ; ປັບປຸງຄວາມ ເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນບັນ ດາເຜົ່າຕໍ່ກັບການຊີ້ນໍາ - ນໍາ ພາຂອງພັກ. ພັກເຮົາສົມແລ້ວ ທີ່ເປັນກໍາລັງຫຼັກແຫຼ່ງນໍາພາໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງ ປະ ຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ. ຜົນ ງານໄຊຊະນະທີ່ ຍາດມາໄດ້ນັ້ນ ນອກຈາກການຊີ້ນໍາ - ນໍາ ພາທີ່ສະຫຼາດສ່ອງໃສຂອງ ພັກແລ້ວແມ່ນມາຈາກຄວາມ ພະຍາຍາມສູ້ຊົນ, ບາກບັ່ນ ຂອງທົ່ວກອງທັບ, ທົ່ວປວງ ຊົນລາວທັງຊາດ, ໃນນັ້ນມີ ການປະກອບສ່ວນດ້ວຍການ ເສຍສະຫຼະຊີວິດເລືອດເນື້ອ ເຫື່ອແຮງ, ສະຕິປັນຍາອັນ ສໍາຄັນຂອງຖັນແຖວພະນັກ ງານ, ສະມາຊິກພັກ, ນັກຮົບ ແລະ ຕະຫຼອດຮອດປະຊາຊົນ ບັນດາເຜົ່າຊັ້ນຄົນຕ່າງໆ. ພວກ ເຮົາມີສິດເອກອ້າງທະນົງໃຈ ຕໍ່ທາດແທ້ອັນດີງາມ, ມູນ ເຊື້ອວິລະຊົນ ແລະ ປະຫວັດ ສາດອັນສະຫວ່າງສະໄຫວຂອງ ພັກເຮົາ ຊຶ່ງເປັນພັກຜູ້ສືບ ທອດພັກກອມມູນິດອິນດູຈີນ ແລະ ເປັນຕົວແທນຂອງຊົນ ຊັ້ນກໍາມະກອນລາວ.


ລິຂະສິດ © 2014 www.pasaxon.org.la. ສະຫງວນໄວ້ເຊິງສິດທັງຫມົດ
ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ຖະໜົນກຳແພງເມືອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 021336111, ແຟັກ: 021336113,ອີເມວ: pasaxonit@gmail.com, ຕູ້ ປ.ນ 1110