ການສືບຕໍ່ດຳເນີນເກັບກູ້ຊັບສົມບັດວັດທະນະທຳ ທີ່ ເຂດພັດທະນາ ດອນເຜິ້ງຄຳ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ໃນວັນທີ 15 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ໄດ້ຂຸດພົບພະພຸດທະຮູບ 9 ອົງ ດັ່ງນີ້:
ອົງທີ 1 ລວງສູງລວມ: 37cm, ອົງພະສູງ: 30cm, ບ່າໄລ່: 15cm, ໜ້າຕັກ: 25cm, ແທ່ນກວ້າງ: 22cm ແລະ ແທ່ນແຕກ, ອົງທີ 2 ລວງສູງລວມ: 36cm, ອົງພະສູງ: 27cm, ບ່າໄລ່: 12cm, ໜ້າຕັກ: 18cm, ແທ່ນກວ້າງ: 20cm, ອົງທີ 3 ລວງສູງລວມ: 45cm, ອົງພະສູງ: 36cm, ບ່າໄລ່: 17cm, ໜ້າຕັກ: 30cm, ແທ່ນກວ້າງ: 40cm ແລະ ແທ່ນແຕກ, ອົງທີ 4 ລວງສູງລວມ: 23cm, ອົງພະສູງ: 15cm, ບ່າໄລ່: 7cm, ໜ້າຕັກ: 10cm, ແທ່ນກວ້າງ: 14cm ແລະ ແທ່ນຫັກ, ອົງທີ 5 ລວງສູງລວມ: 42cm, ອົງພະສູງ: 36cm, ບ່າໄລ່:16 cm, ໜ້າຕັກ: 24cmແທ່ນກວ້າງ: 30cm ແລະ ແທ່ນແຕກທາງຫຼັງ, ອົງທີ 6 ລວງສູງລວມ: 18cm, ອົງພະສູງ: 15cm, ບ່າໄລ່: 12cm, ໜ້າຕັກ: 17cm, ແທ່ນກວ້າງ: 18cm, ອົງທີ 7 ລວງສູງລວມ: 17cm, ອົງພະສູງ: 17cm, ບ່າໄລ່: 7,5cm, ໜ້າຕັກ: 11cm ແລະແທ່ນບໍ່ມີ,ອົງທີ 8 ລວງສູງລວມ: 36cm, ອົງພະສູງ: 23cm, ບ່າໄລ່: 10cm, ໜ້າຕັກ: 15cm, ແທ່ນກວ້າງ 22 cm ແລະ ແທ່ນແຕກ, ອົງທີ 9 ລວງສູງລວມ: 35,5cm, ອົງພະສູງ: 30cm, ບ່າໄລ່: 14cm, ໜ້າຕັກ: 22cm, ແທ່ນກວ້າງ: 28cm ແລະ ມີຮ່ອຍແຕກແຫງ
ຂໍ້ມູນ-ພາບ: ສະຖານີ ວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ