ໂດຍ:ຕຸໄລເພັດ 
* ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ (Measles) ເກີດຈາກໄວໄວຣັດຊະນິດໜຶ່ງທີ່ສາມາດຕິດຕໍ່ຈາກຄົນສູ່ຄົນໄດ້ໄວຫຼາຍ. ຜູ້ຕິດເຊື້ອສາມາດແຜ່ເຊື້ອໃຫ້ຄົນອື່ນຜ່ານລົມຫາຍໃຈ, ການໄອ ຫຼື ການຈາມ.
* ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ເປັນພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍຫຼາຍ ແຕ່ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍວັກຊິນ. ຖ້າຄົນເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊິນຄົບມາກ່ອນ ເມື່ອຕິດເຊື້ອແລ້ວສາມາດເຈັບປ່ວຍໜັກ ແລະ ເສຍຊີວິດໄດ້.
 - ທຸກຄົນສາມາດເປັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ໄດ້ ແຕ່ພົບຫຼາຍໃນເດັກນ້ອຍ.
 -ພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ຈະແຜ່ເຊື້ອພາຍໃນລະບົບທາງເດີນຫາຍໃຈ ແລະ ຈະແຜ່ລາມໄປທົ່ວຮ່າງກາຍ. ອາການທີ່ສະແດງອອກມີ: ໄຂ້ສູງ, ໄອ, ຂີ້ມູກຍ້ອຍ ແລະ ມີຕຸ່ມຜື່ນທົ່ວຮ່າງກາຍ.
 - ການສັກວັກຊິນປ້ອງກັນພະຍາດໝາກແດງໃຫຍ່ໃຫ້ຄົບເປັນວິທີປ້ອງກັນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບຕົວທ່ານ ແລະ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຜ່ເຊື້ອໄປໃຫ້ຄົນອື່ນ. ວັກຊິນມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍທ່ານຕໍ່ສູ້ກັບ ເຊື້ອພະຍາດໄດ້.